Deklaracja dostępności

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.

Data publikacji strony internetowej: 2020.05.18. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików na podstronie E-paczka oraz większość plików zamówień publicznych nie spełnia wymogów dostępności treści udostępnianych na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.05.18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa posiada funkcjonalności umożliwiające dostęp do niej osobą niepełnosprawnym takie jak: zmiana wielkości czcionki, jasny i ciemny kontrast oraz skala szarości.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Wypich, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 459 329 316. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia znajduje się w Warszawie przy ulicy Kocjana 3. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kocjana. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.

Portiernia znajduje się na parterze przy głównym wjeździe na obiekt przy ul. Kocjana 3 ( Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oraz Żoliborza, Biura IGB Mazovia). Dalsze przejście bezpośrednio na budynki Sądowe zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy w budynkach Sądowych zaś główny budynek IGB Mazovia jest parterowy.

W budynku głównym IGB Mazovii znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wewnętrznym dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem plików strony internetowej do wymagań prawnych.